Přeskočit na obsah

I. Všeobecné informace

Účel

Níže uvedené informace slouží pro seznámení veřejnosti a osob vstupujících do monitorovaného prostoru (tj. případných dotčených subjektů údajů) o  postupech zpracování, uchovávání a správě záznamů pořízených kamerovým systémem, který je provozován v objektech SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika, IČ: 03214257, DIČ: CZ 03214257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20972 (dále též jen jako „Správce“), a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zejm. čl. 13 GDPR.

Rozsah

Kamerový systém je provozován a tyto informace se vztahují na objekty Správce:

 • SAFINA a.s., sídlo a areál společnosti – Vídeňská 104, 252 50 Vestec,
 • všechny provozy SAFINA a.s. provozovány v České republice.

II. Informace o zpracování osobních údajů a provozu kamerového systému

Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika, IČ: 03214257, DIČ: CZ 03214257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20972.

Kontaktní údaje Správce: Telefon: +420 241 024 111, Fax: +420 241 024 292, e-mail: info@safina.czgdpr@safina.cz

Právní základ zpracování

Vaše osobní údaje jsou kamerovým systémem zpracovávány na základě nezbytnosti ochrany oprávněných zájmů správce a třetích osob v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně:

 • zajištění ochrany zdraví a života osob nacházejících se v areálu správce;
 • ochrany majetku správce, společnosti IP Vestec s.r.o. (pronajímatel prostor v areálu správce) a dalších osob, zejm. zaměstnanců správce a společností působících v areálu správce.

Správce si je plně vědom práv subjektů údajů zakotvených v ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k podmínkám ochrany soukromí, osobnosti a podoby člověka a též ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, regulujících skryté i otevřené sledování zaměstnanců na pracovišti. V obou případech má však Správce za to, že povaha jeho činnosti a účel provozu kamerového systému (viz níže) jej v přiměřeném rozsahu opravňuje k zásahu do práv zaznamenaných osob, a tedy jeho zájmy převažují nad zájmy a právy subjektů údajů.

Účel zpracování

Účelem zpracování je zejména zajištění dodržení pracovních postupů z hlediska BOZP a bezpečnosti v objektech Správce, kde se nakládá s chemickými a jinými látkami, dále pak ochrana majetku Správce i dalších osob před jinou protizákonnou či trestnou činností.

Zajištění bezpečnosti v areálu Správce s pomocí kamerového systému je s ohledem na činnost Správce opravdu nezbytné. Správce provádí činnost v oblasti zušlechťování drahých kovů, výroby polotovarů a výrobků z drahých a obecných kovů, výrobu klenotnických slitin pro zlatnictví, klenotnictví a kovotepectví, výrobu homogenyzérů a míchadel pro sklářský průmysl, výrobu laboratorního nářadí, provádí chemické a fyzikální rozbory, galvanizérství, věnuje se výrobě chemických sloučenin na bázi drahých kovů, výkupu, přepracování odpadů s obsahem drahých kovů apod.

Provoz kamerového systému a s tím související zpracování osobních údajů zaznamenaných osob je dále prováděn za účelem splnění závazku Správce k pronajímateli IP Vestec s.r.o., se sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, IČO: 08271631 k zajištění bezpečnosti (ochrany a ostrahy) areálu na téže adrese.

Účelem provozu kamerového systému je tedy prevence proti nežádoucím jevům, zejména proti vstupu a neoprávněnému zdržování se v objektu, zejména na místech, která mohou být zdraví nebezpečná.

Lhůta uchování záznamů

Kamerový systém pořizuje obrazové záznamy, jejichž doba uchování obvykle nepřesáhne dobu uložení 14 dnů. V případě, že neexistuje další právní důvod uchování záznamů, jsou tyto záznamy zlikvidovány. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.

Způsob zpracování osobních údajů

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Obsahem obrazových záznamů mohou tedy být i osobní údaje zaznamenaných osob – jejich podoba a obrazové informace o jejich chování a jednání.

Zvukový záznam není kamerovým systémem pořizován.

Správce nepředpokládá předání osobních údajů do jiných států, k tomuto docházet nebude. Výjimkou mohou být zahraniční spory či zahraniční trestní a přestupková řízení.

Monitorovaný prostor a označení kamerového systému

Kamerový systém je umístěn jak přímo v areálu, tak ve vlastních výrobních, resp. prodejních prostorách. Kamery jsou v těchto prostorách umístěny jak vně, tak i uvnitř budov, a to tak aby snímaly veškeré kritické prostory.

Podrobný popis kamerového systému není veřejně dostupný, a to z důvodu bezpečnosti.

Monitorovaný prostor je přehledně označen u všech hlavních vstupů do areálu Správce informačními cedulkami, kdy veškeré osoby do prostoru vstupující jsou srozuměny s faktem, že veškeré aktivity ve sledovaném prostoru mohou být zaznamenány. Naopak pro poskytnutí komfortní a soukromé zóny pak Správce uvnitř budov přehledně informuje na informačních tabulích o prostorách (šatny, převlékárny toalety apod.), že tyto prostory monitorovány nejsou.

Zpracovatelé

Bezpečnostní agentura, která dohlíží nad celým areálem, respektive její zaměstnanci, mají přístup ke kamerám a jejich on-line sledování, nemají však přístup k jejich záznamům. Agentura je z hlediska GDPR v roli zpracovatele osobních údajů a Správce má s tímto zpracovatelem uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.

Možnost předání záznamů mimo Správce

Za určitých okolností mohou být záznamy pořízené kamerovým systémem, které obsahují osobní údaje subjektů údajů, protokolárně předány orgánům činným v trestním řízení (policejní orgán, státní zastupitelství, soud), soudu nebo jiným orgánům státní správy či samosprávy projednávající přestupky na základě zákonem stanovených pravidel nebo i pojišťovně. Stejně tak mohou být osobní údaje subjektu údajů předány samotnému subjektu osobních údajů na základě jeho žádosti o přístup k osobním údajům v souladu s článkem 15 odst. 1 GDPR. Ke každému předání dat dává pokyn osoba pověřená Správcem, resp. odpovědná za provoz kamerového systému a o každém takovém předání je proveden záznam v provozním deníku Správce.

Jiným způsobem (mimo výše uvedeného předání či vyčlenění konkrétního záznamu mimo standardní postup výmazu po době expirace pro případné dokazování, obhajobu právních nároků apod.) není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po dobu delší, než je uvedeno výše.

Bezpečnost

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provádí Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů, tedy osoba jejíž osobní údaje jsou zaznamenány kamerovým systémem, má vůči Správci následující práva:

 • právo získat informace o tom, jaké osobní údaje jsou o subjektu údajů zpracovávány,
 • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu svých osobních údajů,
 • právo na výmaz svých osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete podat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111.